سرویس مشارک در خرید

شرکت I.T.O.Trans اماد گی خود را در بخش مشارکت خرید با سرمایگذارانی که قصد دارند با ما به صورت شراکتی خرید کنند اعلام میکند . . . 

mosharekat-404x246

جزئیات بیشتر

سرویس ارسال پوشاک به ایران

کاگو I.T.O.Trans این امکان در اختیار ان دسته از عزیزانی که به صورت حضوری و حقیق از ترکیه اقدام به خرید کالا کرده اند بتوانند با سیستم کارگو ما به دو شکل هوایی و زمینی بار و محموله . . . .

28690-express-delivery-of-goods1

جزئیات بیشتر