ترانزیت بار از اروپا

ترانزیت بار از اروپا – ترانشیپ بار از اروپا

  • انجام ترانزیت بار و یا ترانشیپ بار از جمله خرده بار و فول تراک از تمام کشور های اروپا  به ایران و افغانستان ، عراق از طریق کشور ترکیه بوسیله کامیون و کانتینر/کشتی
  • ارسال بار زمینی ازتمام شهرهای ایران به بندر مرسین ترکیه و ترانزیت به اروپا و کشورهای عضو CIS
  • انجام تشریفات گمرکی Tranship و Transit  بارها ارسالی از اروپا و امریکا در استانبول / مرسین ترکیه ، و ترانزیت و ترانشیپ به ایران …
  • بار هوایی-زمینی از فرودگاه تهران به ترکیه و ترانزیت به اروپا و کشورهای عضو CIS
  • Bonded Cargo درونی از فرودگاه مبدا تا گمرک مقصد
  • بارگیری ،تخلیه، بسته بندی ،انبار

بزرگ و کوچک ، حرفه حمل و نقل بسیار برای ما خوش آیند است.

ترانزیت بار از اروپا